Regulamin sklepu internetowego HAPPYSUBLI.

UWAGA: Odcień i kolor nadruku może nieznacznie odbiegać od zaprezentowanego na naszym sklepie internetowym. Zalecane jest właściwe użytkowanie, przechowywanie i czyszczenie produktów! (kubki można myć w zmywarce w maks. 40 stopniach). Zalecana temperatura prania koszulek to 30-40 stopni, pranie na lewej stronie. Niezalecane stosowanie silnych środków piorących, gdyż mogą powodować uszkodzenia mechaniczne produktów!

   I. Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Wlazło Woodline wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 466-026-42-85, REGON 341328280.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu HAPPYSUBLI.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.happysubli.com.

5. Towar- produkty, reprezentowane w Sklepie.

6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży towarów, zawierana pomiędzy Happysubli.com Paulina Wlazło wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 466-026-42-85, REGON 341328280 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

    II. Kontakt

1. Adres Sprzedawcy: Krępa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2. Adres e-mail Sprzedawcy: infohappysubli@gmail.com

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną lub telefoniczną 604 166 250.

5. Sprzedawca jest dostępny pod w. w. numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

    III. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Happysubli.com jest dostępny pod adresem internetowym www.happysubli.com, prowadzony przez Tomasza Wlazło prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Wlazło Woodline wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 466-026-42-85, REGON 341328280.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.happysubli.com. Niniejszy regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego. 

3. Dla prawidłowego działania Sklepu, Klient jest zobowiązany do spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) urządzenie z dostępem do Internetu

b) przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Explorer, itd.) obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

4. Składanie zamówień w Sklepie nie wymaga rejestracji. Klient jest zobowiązany do podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez konieczności zakładania Konta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto za towar, podane w polskich złotych. 

6. Klient jest zobowiązany do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

7. Zabronione jest udostępnianie i kopiowanie wszelkich treści umieszczonych w Sklepie!

    IV. Procedura składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru towarów i dodać do koszyka, postępując zgodnie z komunikatem „do koszyka” lub równoznacznym.

2. Aby zrealizować zamówienie należy wybrać sposób dostawy i metodę płatności oraz wpisać wszystkie niezbędne dane do wysyłki. 

3. W zależności od sposobu płatności, należy opłacić zamówienie w określonym terminie.

4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.

    V. Dostawa i płatność

1. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie:

a) płatnością w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www.happysubli.com, za pośrednictwem platformy przelewy24.pl

b) płatnością przy odbiorze towaru.

W przypadku płatności w systemie bankowości elektronicznej, płatność następuje w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. 

2. Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.

3. Zamówienia są realizowane od 3 do 7 dni roboczych.

4. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez klienta adres.

5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym w punkcie 3, klient zostanie o tym fakcie poinformowany.

6. Dostawa towarów jest możliwa na ternie całej Polski.

7. Koszty wysyłki w przypadku dostawy poza terenem Polski ustalane są indywidualnie.

8. Koszty dostawy na terenie Polski, wskazywane w momencie składania Zamówienia, wynoszą odpowiednio:

   - kurier 15 zł przy zamówieniu z przedpłatą, 19 zł za pobraniem,

   - poczta polska Kurier48, 12 zł przy zamówieniu z przedpłatą.

    VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu dostarczenia towaru.

2. Bieg terminu czternastodniowego rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy HAPPYSUBLI oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Na podany adres e-mail Konsumenta, Sprzedawca prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są płatności dokonane za zakup towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy HAPPYSUBLI o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu nie podlegają koszty przesyłki!

Zwrotu płatności dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wybrano inną metodę. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar będzie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Koszt przesyłki za odsyłany towar ponosi Konsument. 

    VII. Reklamacja i zwrot

1. Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: infohappysubli@gmail.com.  Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady, datę jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację.

3. Reklamację należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni. Bieg czternastodniowy na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna się od momentu dostarczenia towaru. 

4. Towar objęty reklamacją należy odesłać niezwłocznie na adres: Krępa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą.

5. UWAGA: Reklamacji nie podlega niewłaściwe przechowywanie i czyszczenie produktów oferowanych przez HAPPYSUBLI.

6. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia paczki i w razie ewentualnych uszkodzeń do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera (dostępny u kuriera). PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY jest jedyną formą reklamacji.

7. W związku z reklamacją Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad lub zwrot kosztów. Zwrot dokonanej płatności za zakupiony towar nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. UWAGA: Odcień i kolor nadruku może NIEZNACZNIE odbiegać od zaprezentowanego na naszym sklepie. Nie podlega to reklamacji.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

………………………………………………                           Miejscowość i data…………………………………………………………

Imię i nazwisko klienta



Tomasz Wlazło Woodline

Krępa 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą



Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Ja…………………………………………………………………niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującego produktu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Data odbioru…………………………………………………………………




Podpis klienta i data………………………………………………

    VIII. Dane osobowe w sklepie

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

    IX. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.